PLATS FÖR LEVERANTÖRENS LOGOTYP

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3

enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

image

Vid ändrad deklaration

Ny deklaration Ändrad deklaration

Varugrupp

Dränering/Isolering

Artikel-nr/ID-begrepp

ISODRÄN-skivan

 1. Grunddata

  Produktidentifikation

  Dokument-ID 2011-02

  Varunamn

  BEPS-Bitumenlimmad Expanderad Polystyren

  Upprättad/ändrad den 2011-03-15

  Kontrollerad utan ändring den

  image

  Telefon 08-609 00 20

  Kontaktperson Mikael Holmberg

  Rörvägen 42

  136 50 ISODRÄN

  Adress

  Övriga upplysningar:

  Ändrad vara identifieras genom

  Ja

  Nej

  Ändringen avser

  Är varan förändrad?

 2. Leverantörsuppgifter

  Företagsnamn ISODRÄN AB

  Organisationsnr/DUNS-nr 556656-2954

  Webbplats: www.isodran.se

  E-post infoiso@isodran.se

  Har företaget miljöledningssystem?

  Övriga upplysningar: Egenutvecklat kvalitetsystem som motsvarar ISO9000/ISO14000

  image

  Ej relevant

  Klassificering Märkning

  Ja

  Ej relevant

  Om ”annat”, specificera:

  Annat

  ISO 14000

  ISO 9000

  Företaget är certifierat enligt

  Nej

  Ja

 3. Varuinformation

  Land för sluttillverkning Sverige

  Om land ej kan anges, ange orsak

  Användningsområde

  Fuktskydd – Isolering – Dränerande skikt – Uttorkning av källarväggar, krypgrunder,

  platta-på-mark/golv, takterrasser och idrottsytor

  Finns säkerhetsdatablad för varan?

  Nej

  Ange enligt kemikalieinspektionens regelverk:

  Är varan registrerad i BASTA?

  Ja

  Nej

  Är varan miljömärkt?

  Kriterier saknas

  Ja

  Nej

  Om ”ja”, specificera:

  Finns miljödeklaration typ III för varan?

  Ja

  Nej

  Övriga upplysningar:

 4. Innehåll (För att lägga till ny grön rad, tabba dig fram från sista gröna radens vita kommentarsruta eller kopiera en rad med tomma textrutor och klistra in den. Se vidare i anvisningarna.)

  Varan består vid leverans av följande delar/komponenter och med angivna kemiska sammansättning:

  Ingående material/ Komponenter

  Ingående ämnen

  Vikt

  % alt g

  EG-nr/ CAS-nr (alt legering)

  Klassifi- cering

  Kommentar

  Bitumen

  21

  8052-42-4

  Latex

  6

  9010-98-4

  Pentan

  0-1

  109-66-0

  Styrencellplast

  73

  9003-53-6

  Uppgifter i grönmarkerade fält är krav enligt Kretsloppsrådets riktlinjer.

  1

  image

  Övriga upplysningar:

  Om varans kemiska sammansättning är annan efter inbyggnad än vid leverans, anges innehållet i den färdiga inbyggda varan här. Om innehållet är oförändrat lämnas inga uppgifter i nedanstående tabell.

  Ingående material / Komponenter

  Ingående ämnen

  Vikt

  % alt g

  EG-nr/ CAS-nr (alt legering)

  Klassifi- cering

  Kommentar

  Övriga upplysningar:

 5. Produktionsskedet

  Resursutnyttjande och miljöpåverkan under produktion av varan redovisas på ett av följande sätt:

  image 1) Inflöden (råvaror, insatsvaror, energi mm) för den registrerade varan till tillverkningsenheten, och utflöden (emissioner och restprodukter) därifrån, d v s från ”grind till grind”.

  image 2) Samtliga inflöden och utflöden från utvinning av råvaror till färdig produkt d v s ”vagga till grind”.

  image 3) Annan avgränsning. Ange vad:

  Redovisningen avser enhet av varan

  image Redovisad vara

  image Varans varugrupp

  image Varans tillverkningsenhet

  Ange råvaror och insatsvaror som använts vid tillverkning av varan

  image Ej relevant

  Råvara/insatsvara

  Mängd och enhet

  Kommentar

  Ange återvunna material som använts vid tillverkning av varan

  image Ej relevant

  Materialslag

  Mängd och enhet

  Kommentar

  Ange energi som använts vid tillverkning av varan eller dess delar

  image Ej relevant

  Energislag

  Mängd och enhet

  Kommentar

  Ange transporter som använts vid tillverkning av varan eller dess delar

  image Ej relevant

  Transportslag

  Andel %

  Kommentar

  Bil

  100

  Ange emissioner till luft, vatten eller mark från tillverkning av varan eller dess delar

  image Ej relevant

  Emissionsslag

  Mängd och enhet

  Kommentar

  Ange restprodukter från tillverkning av varan eller dess delar

  image Ej relevant

  Restprodukt

  Avfallskod

  Mängd

  Andel som återvinns

  Kommentar

  Materialåter- vinns %

  Energiåter- vinns %

  Finns datanoggrannheten för tillverkningsdata beskriven?

  image Ja

  image Nej

  Om ”ja”, specificera:

  Övriga upplysningar:

  Uppgifter i grönmarkerade fält är krav enligt Kretsloppsrådets riktlinjer.

  2

 6. Distribution av färdig vara

  Tillämpar leverantören retursystem för lastbärare av varan?

  image Ej relevant

  image Ja

  image Nej

  Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?

  image Ej relevant

  image Ja

  image Nej

  Återtar leverantören emballage för varan?

  image Ej relevant

  image Ja

  image Nej

  Är leverantören ansluten till REPA?

  image Ej relevant

  image Ja

  image Nej

  Övriga upplysningar:

  image

 7. Byggskedet

  Ställer varan särskilda krav vid lagring?

  Ej relevant

  Ja

  Nej

  Om ”ja”, specificera: Får ej utsättas för UV-ljus

  Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

  Ej relevant

  Ja

  Nej

  Om ”ja”, specificera:

  image

  Övriga upplysningar:

 8. Bruksskedet

  Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll? Ja Nej Om ”ja”, specificera: Ställer varan krav på energitillförsel för drift? Ja Nej Om ”ja”, specificera: Uppskattad teknisk livslängd för varan anges enligt ett av alternativen a) eller b) nedan:

  1. Referenslivslängden uppskattas vara cirka

   5 år 10 år 15 år 25 år >50

   år

   Kommentar

   Produkten

  2. Referenslivslängden uppskattas vara i intervallet år

  Övriga upplysningar:

 9. Rivning

  motsvarar byggnadens livslängd

  image

  image

  image

  image

  Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?

  Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

  Övriga upplysningar:

  image

 10. Avfallshantering

  Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan?

  Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?

  Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?

  Har leverantören restriktioner och rekommen- dationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?

  Ange avfallskod för den levererade varan

  Ej relevant Ja Nej Om ”ja”, specificera:

  Ej relevant Ja Nej Om ”ja”, specificera:

  Ej relevant Ja Nej Om ”ja”, specificera: Vid demontering av oskadad produkt kan varan återanvändas.

  Ej relevant Ja Nej Om ”ja”, specificera: Produkten kan återanvändas i produktion

  Ej relevant Ja Nej Om ”ja”, specificera: Energiinnehållet är 47 MJ/kg

  Ej relevant Ja Nej Om ”ja”, specificera:

  Är den levererade varan klassad som farligt avfall? Ja Nej

  Uppgifter i grönmarkerade fält är krav enligt Kretsloppsrådets riktlinjer.

  3

  Om varans kemiska sammansättning är annan efter inbyggnad än vid leverans, och den färdiga inbyggda varan därmed får en annan avfallskod anges den här. Om den är oförändrad utelämnas nedanstående uppgifter.

  Ange avfallskod för den inbyggda varan

  Är den inbyggda varan klassad som farligt avfall?

  image Ja

  image Nej

  Övriga upplysningar:

  image

 11. Innemiljö (För att lägga till ny grön rad, tabba dig fram från sista gröna radens kommentarsruta eller kopiera en rad med tomma textrutor och klistra in den. Se vidare i anvisningarna.)

Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:

image Varan avger inga emissioner

Typ av emission

Mängd [µg/m2h] alt [mg/m3h]

Mätmetod

Kommentar

4 veckor

26 veckor

Kan varan ge upphov till eget buller?

image Ej relevant

image Ja

image Nej

Värde

Enhet

Mätmetod:

Kan varan ge upphov till elektriska fält?

image Ej relevant

image Ja

image Nej

Värde

Enhet

Mätmetod

Kan varan ge upphov till magnetiska fält?

image Ej relevant

image Ja

image Nej

Värde

Enhet

Mätmetod

Övriga upplysningar:

Hänvisningar Bilagor

Uppgifter i grönmarkerade fält är krav enligt Kretsloppsrådets riktlinjer.

4